LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:22/2/2021 đến ngày:28/2/2021
  
Thứ/Ngày Nội dung T.P tham dự Địa điểm Ghi chú

Hai 22/2

- chào cờ, giao ban đầu tuần - Giảng dạy và học tập theo TKB

Ba 23/2

- Giảng dạy và học tập theo TKB

Tư 24/2

- Giảng dạy và học tập theo TKB

Năm 25/2

- Giảng dạy và học tập theo TKB

Sáu 26/2

- Giảng dạy và học tập theo TKB

Bảy 27/2

- Giảng dạy và học tập theo TKB

CN 28/2

- Nghỉ