LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:28/9/2020 đến ngày:4/10/2020
  
Thứ/Ngày Nội dung T.P tham dự Địa điểm Ghi chú

Hai 28/9

- Giao ban chủ nhiệm tuần 4 - Giảng dạy và học tập theo TKB- BGH, Đoàn TN, Quản sinh, Bảo vệ, GVCN- Phòng Hội Đồng

Ba 29/9

- Giảng dạy và học tập theo TKB

Tư 30/9

- Giảng dạy và học tập theo TKB

Năm 1/10

- Giảng dạy và học tập theo TKB (sáng) - Hội nghị CB-CC-VC cấp tổ (14 g 00) - Đại hội Đoàn trường- phiên trù bị (16 g 00)

Sáu 2/10

- Giảng dạy và học tập theo TKB (sáng) - Đại hội Đoàn trường(14 g 00)

Bảy 3/10

- Giảng dạy và học tập theo TKB - Sinh hoạt chủ nhiệm

CN 4/10

- Nghỉ